DIS-Navneregistre - Prisonfanger

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
navneregistre        

Prisonfanger: Faq / Oss 4 - Fangeprotokoller

I det engelske Admiralitets arkiv i Public Record Office i London findes en række protokoller med fortegnelser over krigsfanger fra Napoleonskrigenes tid. Efter initiativ fra tidligere skolechef i Lillesand, Kjell Rosenberg, blev de vigtigste fangeprotokoller over de dansk-norske fanger affotograferet i 1979. Mikrofilmene har siden været tilgængelig for publikom både på Statsarkivet i Kr.sand og Aust-Agder Arkivet i Arendal. Katalog over de protokoller som findes her på mikrofilm følger på næste side.

I brev fra Public Record Office dateret 19.5.78 (journ.nr. 1204/1978) nævnes også nogle få andre fangeprotokoller som hidtil ikke er blevet affotograferet eller systematisk registreret fra norsk side. Da disse kan indeholde oplysninger om enkelte norske og danske krigsfanger, skal her oplyses en kortfattet oversigt:
ADM 103/36-39 Soldater i fransk tjeneste, deriblandt enkelte skandinaver.
ADM 103/455-457 Inkl. mange hollændere og nogen tyskere. Mangler oplysninger om fødested.
ADM 103/624 Liste over døde krigsfanger, næsten alle franske eller i fransk tjeneste.

1 ADM 103/15    Barbados, nr. 1 - 290 12.1.1808 - 11.4.1808   U Soldater/officerer fra Vestindiske øer, ej ind-tastet
1 ADM 103/60 Chatham, nr. 1 - 592 3.10.1807- 29.11.1807 M 52 danske
1 ADM 103/61 Chatham, nr. 593 - 1168 29.11.1807- 12.6.1808 M 116 danske
2 ADM 103/62 Chatham, nr. 1985 - 2152 22.12.1808- 4.4.1809 M 268 danske i interval nr.1170 - 2086,
2 ADM 103/63 Chatham, nr. 2153 - 4097 5.4.1809- 14.1.1812 M 495 danske i interval nr.2156 - 4096 Protokol minus 1 side.
2 ADM 103/64 Chatham, nr. 4098 - 4999 14.1.1812- 20.5.1814 M 250 danske i interval nr.4098 - 4970
3 ADM 103/135 Chatham, prison- skibet AFyen@. nr. 1940 - 4980 4.9.1812- 21.5.1814 M 330 danske i interval nr.(297)1940 - 4980 Repriser fra Ho.serie for Chatham undtagen nr. 4956 - 4980
3 ADM 103/151 Göteborg, AGotenburgh @ nr. 1 - 1243 marts 1809 eller før - 29.9.1809 U Ikke indtastet, skema for nr. 1 - 369 mangel- fuldt. Nogle fangerne fra Anholt (1809)
3 ADM 103/152 Greenlaw, nr. 1 - 919 12.11.1807- 5.3.1811 U Ikke indtastet. Manglende oplysning, mange skibsnavne, mu-ligheder i Waterscou-ten i København.
3 ADM 103/153 Greenlaw Depot, nr. 1 - 431 6.4.1808- 23.5.1811 M 46 danske, mangelfuldt udfyldt skema for nr. 46 - 351
4 ADM 103/188 Chatham, nr. 8 - 1012 11.11.1807- 27.3.1809 M 170 danske, Repriser fra hovedserien for Chatham.
4 ADM 103/271 Plymouth, nr. 1 - 1681 9.12.1807- 5.5.1812 M 13 danske, protokollen også indtastet komplet dog mangelfuldt ud-fyldt, (-fødested og alder) kun ca. 50 stk. i intervallet 1622-1681 har disse oplysninger. Indholdet er hovedsa-gelig skippere og styr-mænd fra hele det da-værende rige.
4 ADM 103/344 Portsmouth, nr. 1 - 404 11.11.1807- 5.3.1808 U Ikke indtastet, Num-merserien er åbenbart identisk med nr. 1 - 404 i ADM 103/376
4 ADM 103/376 Portsmouth, pri- sonskibet ANig-ger@ Sammen-hængende nr. 1 - 776. Fortegnelse over dem som stadig sad i prison pr. 1.1.1813, et udvalg i interval-let nr. 5 - 776 Sammenhængen-de nr. 777 - 819. Til slut ca. 55 franske fanger, de fleste troligt dan-ske og norske af fødsel, kun delvis nummereret. 11.11.1807- 13.2.1812 4.3.1812 - 7.2.1814 (21.11.1812) - 24.1.1814 M M M 302 danske En side af protokollen mangler på filmen. Vedrører nr. 719-735 For det meste meget ufuldstændig ført.
4 ADM 103/403 Gillingham, pri-sonskibet HMS ASampson @ Div. fanger i intervallet nr. 74 - 1550. 17.1.1808- 3.7.1808 M 245 danske Repriser fra hovedseri-en for Chatham
4 ADM 103/429 Chatham (?), nr. 5000 - 5076, samtlige overført fra Forton Depot. 16.7.1814 M 1 dansker Ingen påskrift om hvil-ken prison, men både nummerserien og tids-punktet passer som fortsættelse af hoved-serien for Chatham, ADM 103/60 - 103/64.
4 ADM 103/482 Liste over udvek- slinger af britiske og danske krigs-fanger, uden nr. 24.10.1811- 22.4.1814 U Ikke indtastet.
4 ADM 103/597 Reading, nr. 1 - 542. 14-11-1807- 30.6.1811 U Parolefanger, hovedsa-gelig skippere, styr-mænd samt officerer fra flåden og oppas-sere, fra hele det davæ- rende rige.
Fødested, alder: M = med, U = uden.

Protokollerne kan deles op i to hovedtyper , alt efter hvilket skematisk mønster de forskellige oplysninger er sat op.

A) Protokollerne fra Chatham-Gillingham, Greenlaw Depot, Plymouth og den ene fra Ports-mouth (ADM 103/60, 103/61, 103/62, 103/63, 103/64, 103/135, 103/403, 103/429, 103//188, 103/271, og 103/376) er opdelt i følgende hovedrubrikker:
-Number. -Nummer.
-By what Ship, or how taken. -Af hvilket skib, eller hvordan taget.
-Time when. -Tidspunkt.
-Place where. -Hvor.
-Name of Prize. -Prisens navn.
-Whether Man of War, Privateer, or Merchant-Vessel. -Krigsskib, kaperfartøj, eller handelsfartøj
-Prisoners´ Names. -Fangens navn.
-Quality. -Stilling.
-Time when received into Custody. -Tidspunkt for modtagelse til forvaring.
-From what Ship, or whence received. -Modtaget fra hvilket skib, eller hvorfra.
-Place of Nativity. -Fødested.
-DESCRIPTION. -BESKRIVELSE. -Age. -Alder. -Stature -Højde. -Person. -Figur (kropsbygning). -Visage and Complexion. -Ansikt, form og farve. -Hair. -Hår. -Eyes. -Øjne. -Marks or Wounds. -Kendetegn eller skader.
-SUPPLIES OF BEDDING AND CLOTHING. -FORSYNINGER AF SENGETØJ OG ... KLÆDER. (Flere underpunkter).
-Exchanged, Discharged, Died or Escaped. -Udvekslet, afgivet, død eller flygtet.
-Thime when. -Tidspunkt.
-Whither, and by what Order if discharged. -Hvorhen, og hvilken ordre hvis afgivet.
Protokollerne som er ført efter ovenstående skema må betegnes som de mest interessante, først og fremmest fordi de indeholder oplysninger om bl.a. fødested og alder i tillæg til navnet. Dette øger muligheden for nærmere identificering af fangerne ud fra andre kilder.

B) Den anden hovedtype omfatter protokollerne fra Barbados, Göteborg, Greenlaw og den ene fra Portsmouth (ADM 103/15, 103/151, 103/152 og 103/344). Med følgende hovedrubrikker:
-Current Number. -Løbenummer.
-By what Ship, or how taken. -Taget af hvilket skib, eller hvordan.
-Time when. -Tidspunkt.
-Place where. -Hvor.
-Name of Prize. -Prisens Navn.
-Whether Man of War, Privateer. -Krigsskib, kaperfartøj, eller
or Merchant Vessel. handelsfartøj.
-Prisoners´ Names. -Fangens navn.
-Quality. -Stilling
-Time when received into Custody. -Tidspunkt for modtagelsen til forvaring.
-From what Ship or Whence received. -Modtaget fra hvilket skib, eller hvordan.
-Exchanged, Discharged, Died, or Escaped. -Udvekslet, afgivet, død eller flygtet.
-Time when. -Tidspunkt.
-Whither, and by what Order, or -Hvorhen, og ifølge hvilken ordre, eller
Number of Re-entry. løbenr. ved ny indskrivning.

Protokollen for parolefanger i Reading (ADM 103/597) er en variant af denne type:
-Current Number.
-Name of Prize.
-When taken.
-Whether Man of War, Privateer, or Merchant Vessel.
-Prisoners` Names.
-Quality. (Navy., Army).
-Time when received on Parole.
-From whom or whence received.
-Exch. Disch. Died, or Run.
-Time when.
-whither, and by what Order, if Discharged.
Der ses at alle protokollerne under b) mangler oplysninger om både fødested og alder.

C) Liste over udvekslingerne af britiske og danske krigsfanger er sat op efter følgende mønster:
-British released.
-Ranks.
-Ship or Corps.
-Value.
-Danish released.
-Ranks.
-Ship or Corps.
-Where detained.
-Value.
-Date of their Certificate:

Protokollerne er ikke altid ført lige samvittighedsfuldt og nøjagtig, og ved mangelfuld udfyld-ning af rubrikkerne kan værdien af en protokol selvfølgelig være betragtelig reduceret. F.eks. er protokollerne fra Greenlaw Depot og Plymouth (ADM 103/153 og ADM 103/271) for en stor del uden oplysninger om fødested og alder, selv om protokollerne hører til hovedtype a).